Dowiedz się, jak zmieniamy Poznań w zakresie
zrównoważonej mobilności.

ODTWÓRZ

Wyciszenie

Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania (PMT)

W ostatnich latach następuje coraz szybszy rozwój Poznania, co generuje nowe wyzwania i problemy – ekologiczne, technologiczne, transportowe, społeczne i demograficzne. Odpowiedzią na te dynamiczne zmiany jest przyjęta przez Radę Miasta 6 lipca 2021 r. Uchwałą nr L/894/VIII/2021 nowa Polityka Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

POBIERZ Politykę Mobilności Transportowej

Mapa Poznania

Odbiorcami Polityki są mieszkańcy Poznania,
turyści, osoby z kraju i obcokrajowcy, którzy
niedawno przeprowadzili się do miasta na stałe.
W szczególności PMT skierowane jest do dzieci,
osób starszych oraz tych ze specjalnymi potrzebami.

Miasto na pierwszym miejscu stawia mieszkańca
i wprowadza dla niego udogodnienia, czego wyrazem
jest właśnie PMT. Poznań ma być ośrodkiem metropolitalnym,
po którym można się przemieszczać bezpiecznie, sprawnie
i w sposób zrównoważony, ograniczający szkodliwy wpływ
na środowisko naturalne. Jest to nadrzędny cel dokumentu.

Nowoczesne miasto jest ekologiczne, bezpieczne,
tworzone z myślą o podniesieniu jakości życia
mieszkańców. Przyjęty dokument wskazuje kierunek
rozwoju mobilności, którym miasto będzie podążało
przez najbliższe 10 lat.

Zrównoważony rozwój mobilności w Poznaniu będzie oparty na:
- wspieraniu ruchu pieszego i rowerowego,
- efektywnym publicznym transporcie zbiorowym,
- ograniczeniu ruchu samochodowego w centrum, równolegle mając
na uwadze interes społeczny, względy ekonomiczne
i praktyczne, bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców,
a także kwestie związane ze środowiskiem.

Ludzie
Ramka tła

Polityka w celach szczegółowych zakłada również:

• poprawę oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej, tak, aby podróżowanie odbywało się w sposób bezpieczny, dostępny i wygodny, niezależnie od pozycji społecznej, wieku itp.,
• możliwość swobodnego wyboru środku transportu zgodnego z potrzebami mieszkańców,
• zastosowanie takich rozwiązań technicznych, infrastrukturalnych oraz ekonomicznych, które obniżą negatywny wpływ transportu na mieszkańców i środowisko,
• stworzenie funkcjonalnego systemu transportowego, który umożliwi optymalny rozwój gospodarczy,

Czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Miasta Poznania (PZMM)

Dokumentem, który wskazuje konkretne działania, jakie muszą zostać podjęte w celu realizacji Polityki, jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania (PZMM). PZMM kompleksowo obejmuje zagadnienia związane z mobilnością miejską, a także częściowo z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska oraz aspektami społecznymi.

POZNAŃ JAKO OŚRODEK METROPOLITALNY UMOŻLIWIA BEZPIECZNE, SPRAWNE I ZRÓWNOWAŻONE PRZEMIESZCZANIE SIĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM W SPOSÓB OGRANICZAJĄCY SZKODLIWY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE.

Wizja miasta, która wyłania się ze scenariusza pozytywnego, opiera się na działaniach, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać jego mocne strony i pojawiające się szanse na prowadzenie efektywnej i spójnej polityki mobilności i planowania przestrzennego. W tym celu kontynuowane będą działania wynikające z zapisów Polityki Mobilności Transportowej.

Co możemy zyskać?

• Poznań staje się miastem zorientowanym na mieszkańca i realizację jego potrzeb, dostępnym dla każdego, bez względu na możliwości poruszania się. 
• Zwiększa się przestrzeń pod prowadzenie działalności gospodarczej, przybywa inwestorów, którzy potrzebują odpowiedniego otoczenia pod działania kreatywne i innowacyjne.
• Poprawia się jakość transportu publicznego i jego infrastruktury, powstaje również spójna infrastruktura piesza i rowerowa.
• Zmniejsza się poziom zanieczyszczenia i hałasu.

Czytaj więcej

Plan zakłada szereg inwestycji,
które zostaną zrealizowane w przyszłości,
takich jak:

• budowa nowych tras tramwajowych (m in.: Naramowice, Umultowo, os. Kopernika, Marcelin, Dębiec, Brama Zachodnia, Główna, Dolna Głogowska),
• budowa ulicy Dolna Głogowska wraz z trasą tramwajową oraz przebudowa dróg i układów komunikacyjnych (m.in. DK 92, Nowa Naramowicka, Nowa Szymanowskiego, Obornicka),
• udział w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalej,
• budowa nowych węzłów przesiadkowych w obrębie stacji i przystanków kolejowych na terenie miasta,

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo
mieszkańców
to nasz priorytet!

Najważniejszym aspektem wyznaczającym kierunek działań jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w szczególności dzieci, osób ze specjalnymi potrzebami oraz w wieku senioralnym.

Tarcza z mężczyzną na rowerze.

Dlatego w naszych działaniach
nad poprawą bezpieczeństwa skupiliśmy się na:

• prowadzeniu działań edukacyjnych skierowanych do wszystkich, koncentrując się na najmłodszych, kierowcach oraz osobach słabszych,
• ujednoliceniu zasad i formy oznakowania przestrzeni miejskiej, które ułatwią dziecku przewidywanie zachowań w ruchu drogowym,
• popularyzowaniu wysokiej kultury jazdy oraz ekologicznego i bezpiecznego sposobu prowadzenia pojazdów,
• wprowadzaniu stref uspokojonego ruchu w obszarach przyszkolnych poprzez odpowiednie oznakowania i progi zwalniające na jezdni,

Czytaj więcej

Ramka tła

Transport publiczny

Idea zrównoważonej mobilności zakłada swobodny dostęp do różnych środków transportu pożądanych przez mieszkańców. Nieważne czy wybierasz tramwaj, autobus czy pociąg. Każdy z nich pozwoli ci dotrzeć do wybranego celu w sposób bezpieczny, szybki i wygodny.

Miasto chce systematycznie zwiększać konkurencyjność transportu publicznego względem samochodowego, dlatego jest on traktowany priorytetowo.

Rozwój w tym zakresie zakłada:

• polepszenie jakości związanej nie tylko z komfortem i czasem podróży, ale również z jej
• kosztem i niezawodnością,
• dostosowanie transportu publicznego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
• pozyskiwanie nowych pasażerów poprzez zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego,

Czytaj więcej

Naszą podróż zaczynamy od tramwaju…

Tramwaj to popularny środek transportu w Poznaniu. Dlatego w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej poświęcono mu sporo uwagi.

• Budujemy nowe trasy tramwajowe.
• Dążymy do zapewnienia spójnej, niezawodnej sieci tramwajowej oraz jednolitego taboru tramwajowego, który jest przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami.
• Tworzymy wysokiej jakości infrastrukturę platform i wiat przystankowych.
• Rozwijamy elementy inteligentnego systemu transportowego, który polega na wdrażaniu tablic z aktualizowanymi informacjami dla podróżnych i kierowców, a także na utrzymywaniu punktualności oraz regularności kursowania autobusów i tramwajów.

Czytaj więcej

Przesiadka na autobus

Transport zbiorowy oparty na szybkim tramwaju jest uzupełniany liniami autobusowymi po to, aby był wygodny, szybki i dobrze skoordynowany. Dlatego w ramach Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania:

• wprowadzamy transport publiczny przy głównych ulicach prowadzących do centrum,
• zwiększamy dostępność autobusów na niewielkich osiedlach i na osiedlach peryferyjnych,
• wyznaczamy nowe pasy dedykowane wyłącznie dla systemu szybkich połączeń autobusowych,
• wyznaczamy śluzy autobusowe w taki sposób, by korzystające z jezdni autobusy miały pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach,

Czytaj więcej

Dojazd pociągiem to nie problem!

Ważnym elementem systemu transportu publicznego na terenie miasta jest kolej, która staje się alternatywą dla samochodów osobowych.

Systematycznie rozwijamy Poznańską Kolej Metropolitalną. Mamy również w planach:

• tworzenie nowych przystanków kolejowych na terenie całego Poznańskiego Węzła Kolejowego,
• budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
• stosowanie rozwiązań bezkolizyjnych na przecięciach dróg z torami kolejowymi oraz budowę nowych przepraw mostowych,
• przywrócenie funkcji obsługi pasażerskiej w obiekcie starego dworca PKP Poznań Główny,

Czytaj więcej

Ramka tła

Transport indywidualny

Istotą rozwoju sieci drogowej miasta Poznania jest wyprowadzenie ruchu ciężarowego, w tym tranzytowego, poza obszar II/III ramy komunikacyjnej i odciążenie obszaru centralnego od zatłoczenia samochodowego. 

• Optymalizujemy liczbę miejsc parkingowych, zachęcając, aby kierowcy wybierali w podróży komunikację publiczną.
• Porządkujemy zasady parkowania w mieście oraz rozszerzamy strefy płatnego parkowania o obszar kolejnych wybranych osiedli lub ich części.
• Wyznaczamy miejsca postojowe/parkingowe dedykowane ruchowi turystycznemu.
• Dążymy do tego, aby na obszarze centralnym mieszkańcy mogli zaparkować swoje pojazdy w pobliżu miejsca zamieszkania.

Czytaj więcej

Transport ekologiczny

Naszym celem jest wspieranie i popularyzacja ruchu rowerowego i pieszego w centrum oraz śródmieściu. Wspieramy rozwój transportu publicznego pod kątem ekologii. Regulujemy kwestie związane z poruszaniem się po mieście hulajnogami.

Rowerem szybko i bezpiecznie do celu

Chcemy, aby rower stał się preferowanym przez mieszkańców miasta środkiem transportu na krótkie i średnie odległości, co pozytywnie wpłynie na środowisko. Celem Polityki Mobilności Transportowej jest więc wspieranie i popularyzacja jednośladu w centrum i śródmieściu. Dlatego:

• tworzymy spójną i ciągłą sieć dróg rowerowych przy współpracy z partnerami społecznymi i zewnętrznymi: nowe trasy i budowa bezkolizyjnych przepraw rowerowych przez Wartę, ulice szybkiego ruchu i tory kolejowe,
• zapewniamy wysoki standard: równa nawierzchnia, minimalizacja kolizji między rowerzystami a innymi uczestnikami ruchu, jazda bez konieczności zatrzymywania roweru,
• likwidujemy bariery przestrzenne, dostosowując infrastrukturę istniejących skrzyżowań do wymogów bezpiecznego ruchu rowerowego,
• tworzymy parkingi rowerowe oraz miejsca umożliwiające szybki bieżący serwis,

Czytaj więcej

Chodniki dla pieszych!

Poruszanie się pieszo jest najbardziej naturalnym sposobem przemieszczania się, niewymagającym kosztownej i skomplikowanej infrastruktury, a także najkorzystniejszym z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko. W centralnym obszarze miasta, stanowiącym wizytówkę Poznania chcemy zatem oddać pieszym chodniki! Nasz cel to pełne energii ulice, w których dominuje ruch pieszy. Na liście naszych celów znajdują się:

• szerokie chodniki bez parkujących samochodów i z nawierzchnią wysokiej jakości,
• chodniki oraz przejścia dla pieszych dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami: dzieci, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
• przestrzeń miejską całkowicie lub częściowo wyłączoną z ruchu samochodów w centrum: progi zwalniające oraz wyniesione przejścia dla pieszych,
• ułatwianie przemieszczania się przez zwiększenie liczby tuneli w nasypach kolejowych oraz kładek nad torami, co ułatwi dojście do terenów zielonych i innych obszarów rekreacyjnych,

Czytaj więcej

Hulajnogą przez miasto

Coraz większą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne, jednak ich pojawienie się w istotny sposób nasiliło obawy pieszych o bezpieczeństwo poruszania się na chodnikach.

• Chcemy mieć wpływ na liczbę i rodzaj hulajnóg wprowadzanych do przestrzeni miejskiej. 
• Egzekwujemy również regulacje prawne w zakresie ich poruszania się w tym obszarze.

Transport przyjazny ekologii

Transport stanowi jedno ze źródeł emisji zanieczyszczeń, dlatego chcemy podjąć w tym kierunku działania prowadzące do poprawy jakości powietrza.

• Systematycznie wymieniamy pozostający w zasobie tabor zasilany silnikami spalinowymi na pojazdy z napędem zasilanym alternatywnymi źródłami energii, w tym odnawialnymi.
• Planujemy wykorzystać nadwyżki energii z OZE (Odnawialny źródeł energii) do zasilania pojazdów transportu publicznego (technologia „Power to Gas”).
• Dążymy do tego, aby każda nowa inwestycja uwzględniała rozwiązania najnowszej generacji jako obowiązkowe, np. wprowadzanie pojazdów zasilanych wodorem.
• Systematycznie zwiększamy ilości energii pozyskiwanej z własnych źródeł energii odnawialnej.

Ramka tła

Środowisko i przestrzeń

Dobrze zorganizowane, zielone miasto to nasz cel. Chcemy, aby poruszanie się po Poznaniu nie tylko było wygodne, ale i sprawiało przyjemność - stąd potrzeba tworzenia zielonych enklaw, zmniejszenia poziomu hałasu i zanieczyszczeń, rewitalizacji ulic oraz modernizacji infrastruktury.

Dbamy o środowisko!

Podróżowanie w mieście musi być bezpieczne i mieć pozytywny wpływ na zdrowie zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Podróżowanie w mieście musi być bezpieczne i mieć pozytywny wpływ na zdrowie zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

• Chcemy, aby zieleń miejska wypełniała każdą wolną przestrzeń i tworzyła zielone azyle dla mieszkańców, pochłaniające zanieczyszczenia, obniżające poziom hałasu i zmniejszające efekt wysp ciepła w mieście.
• Ograniczamy ruch pojazdów wysokoemisyjnych, promując udział pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.
• Wspieramy rozwój sieci stacji ładowania elektrycznych samochodów.
• W przyszłości chcemy zwiększyć udział wykorzystania OZE w produkcji energii pozyskiwanej na potrzeby zasilania pojazdów i realizacji zadań miasta.

Czytaj więcej

Przestrzeń dobrze zagospodarowana

Nowoczesne miasto powinno mieć zwartą zabudowę i w pełni wykorzystywać wszystkie możliwości swojej infrastruktury do polepszenia jakości życia oraz mobilności.

• Systematycznie modernizujemy ulice w taki sposób, by były w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników ruchu.
• Wspieramy budowę nowych osiedli i domów, uwzględniając przy tym jak najmniejszą odległość do stacji i przystanków.
• Poprawiamy dostępność infrastruktury transportu zbiorowego oraz warunki funkcjonowania ruchu pieszego i rowerowego.
• Przy budowie nowej infrastruktury wdrażamy proekologiczne rozwiązania komunikacyjne przyjazne ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz nakierowane na komunikację zbiorową.

Czytaj więcej